Ulusal Bibliyografyalar Dizisi

Kültür Bakanlığı’nın desteği ile “Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası” adı altında bir yıllık bir proje başlatmıştık. Proje ile amaçlanan Türkiye’de kadın konulu tüm kaynakların ulusal bir bibliyografyasını hazırlamak için ilk adımı atmaktı. Bu projeye kadar, Eski Harfli Türkçe Kadın DergileriÇağdaş Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar veHanımlar Âlemi’nden Roza’ya (1928-1996) olmak üzere üç bibliyografya yayımlamıştık.

Türkiye’de ilk defa ülke çapında böyle bir çalışma yapılıyordu. İlk adımda erişebildiğimiz kaynakların bir katalogunu hazırlamayı ve basmayı; ikinci adımda ise her yıl kadın konusunda çıkmış bütün yayınları, yılda bir kez çıkacak Kadın Konulu Kaynaklar Ulusa Bibliyografya Bülteni adı altında yayımlamayı hedeflemiştik, fakat bu çalışma kaynak yetersizliği nedeniyle ertelendi. Ama proje dâhilinde Kadın Yazıları: Kadınlar Edebiyat ÜrünleriKadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografyası ve Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası olmak üzere iki bibliyografya daha yayımladık.

Ulusal Bibliyografyalar Dizisi Yayınları


Basım Yılı: 1993

Hazırlayanlar: Zehra Toska, Serpil Çakır, Tülay Gençtürk, Sevim Yılmaz, Selmin Kurç, Gökçen Art, Aynur Demirdirek

ISBN: 9789753420235

 

Alıntı

“Bu çalışma, konuya ilgi duyan bir grup kadının gönüllü emeği ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi’nin katılımıyla ortaya çıkmış kolektif bir üründür. Kadın  araştırmalarına bir katkımız olsun istedik. Bibliyografyayı oluşturma sürecinde kadın dergilerini çıkaran, bunlara yazan Osmanlı kadınlarıyla paylaştığımız coşkuyu sizlere de aktarmak istedik. Çünkü biz her satırda onların isteklerini, sevinçlerini, üzüntülerini paylaştık. Sayı sayı dönemin olaylarını yaşadık; kadınların fikri gelişmelerini, dünyaya bakışlarını izledik. Yazarların çoğunlukla erkek olduğu bir dönemde, bu dergilerde kadınların kendilerini nasıl kanıtladıklarını, dönemlerine göre ne kadar ileri, hatta radikal fikirler taşıdıklarını gördük. Onların sesleri seslerimize karıştı. Sorunlarına nasıl çözüm aradıklarını, gelecekten neler beklediklerini kavradık ve bugünkü konumumuzla bu beklentilere ne kadar cevap verebildiğimizi sorguladık.”

 

Basım Yılı: 2000

Hazırlayan: Baha Bal

ISBN: 975-7306-55-X

Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

 

Alıntı

“Bu yayın, 1955-1990 Türkiye Milli Bibliyografyası’na dayanılarak hazırlanmıştır. Bibliyografyanın önemli özelliklerinden biri de  çeşitli üniversitelerde kaleme alınan 146 yüksek lisans ve doktora tezini  içermesidir. Bibliyografyanın kapsadığı kaynaklar 10 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Araştırmacılar ve akademik tezler için konu saptamasında, yeni alanların açılmasında, genel olarak kadın araştırmaları alanının çeşitlenmesinde yol gösterici olması amacıyla hazırlanan bu bibliyografya, araştırmacıların aradığı kaynaklara erişim sağladığı gibi, araştırmacının bilgisi dışında olan kaynakları da bilgisine açacak bir kaynak niteliğindedir.”

 

Basım Yılı: 2006

Hazırlayan: Rüveyda Deniz Yalçın

ISBN: 975-05-0392-9

Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

 

Alıntı

Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi”ne ait bu bibliyografya, Osmanlı Türklerinin basımevini kullanmaya başladıkları 1729 yılından 2002 yılına kadar kadın konusunda Türkiye’de yayımlanan bütün yapıtları içermektedir. 3014 kitabın bibliyografik künyesinin yer aldığı çalışmada, taranan ve izlenen kaynaklar 23 ana konu altında, alfabetik düzende sıralanmıştır. Bibliyografya, kapsadığı dönemler içerisindeki kaynaklara ait veriler aracılığıyla toplumsal değişim ve dönüşümlerin kadın konusunda yapılan çalışmalara yansıması konusunda bilgiler sunmaktadır. Kadın konusunda kaleme alınan yapıtları bir araya getiren bibliyografta, bu konuda çalışma yapan araştırmacılar için temel bir kaynak niteliğindedir. 

 

Basım Yılı: 1993

Hazırlayan: Can Kurultay

ISBN: 975-7580-22-8

Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

 

Alıntı

Bu kitapçıkta, Cumhuriyet Dönemi sonrası Türk edebiyatının özellikle son otuz yıllık döneminde varlığını güçlü bir biçimde duyuran kadın yazarlar olgusunun bir izdüşümünü yansıtmayı amaçladık.

Edebiyatımızda yetmişli yıllarda çok dikkat çekici bir kadın yazarlar patlaması oldu. Hemen hemen çeyrek yüzyılını tamamlamak üzere olan bu patlama, Türk edebiyatına, özellikle de anlatı edebiyatına, birçok değerli yazar kazandırdı. Edebiyatımızda kadın yazarların, gerçekten kendini empoze eden bu niceliksel ve niteliksel yükseliş grafiğinden bir kesit alırken, tüketici olmak çok güç. Biz elden geldiğince, temsil edici bir tablo oluşturmayı amaçladık. Yakın dönem Türk edebiyatına damgalarını vurmuş yazarların yanı sıra, yazarlık serüvenleri umutla izlenen genç adları da tanıtmak istedik.  (…) Çağdaş Türk edebiyatında belirgin bir feminist anlatı geleneğinden, ya da teknik olarak “kadın edebiyatı” diye adlandırılan söylemden söz etmemiz belki çok yerinde olmayacaktır; ama son otuz yılın Türk edebiyatında dünyaya kadınlık bilinciyle bakan yazarların katkıları çok önemli bir niceliksel ve niteliksel ağırlık taşımaktadır.