Ulusal Bibliyografyalar Dizisi

Kültür Bakanlığı’nın desteği ile “Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası” adı altında bir yıllık bir proje başlatmıştık. Proje ile amaçlanan Türkiye’de kadın konulu tüm kaynakların ulusal bir bibliyografyasını hazırlamak için ilk adımı atmaktı. Bu projeye kadar, Eski Harfli Türkçe Kadın DergileriÇağdaş Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar veHanımlar Âlemi’nden Roza’ya (1928-1996) olmak üzere üç bibliyografya yayımlamıştık.

Türkiye’de ilk defa ülke çapında böyle bir çalışma yapılıyordu. İlk adımda erişebildiğimiz kaynakların bir katalogunu hazırlamayı ve basmayı; ikinci adımda ise her yıl kadın konusunda çıkmış bütün yayınları, yılda bir kez çıkacak Kadın Konulu Kaynaklar Ulusa Bibliyografya Bülteni adı altında yayımlamayı hedeflemiştik, fakat bu çalışma kaynak yetersizliği nedeniyle ertelendi. Ama proje dâhilinde Kadın Yazıları: Kadınlar Edebiyat ÜrünleriKadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografyası ve Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası olmak üzere iki bibliyografya daha yayımladık.

Ulusal Bibliyografyalar Dizisi Yayınları

Basım Yılı: 20…
Çeviri Yazım: A…
Bibliyografyayı görüntülemek için 
tıklayınız.

Alıntı
İçerik bekleniyor…

Basım Yılı: 2000
Hazırlayan: Baha Bal

ISBN: 975-7306-55-X
Bibliyografyayı görüntülemek için 
tıklayınız.

Açıklama

Bu yayın, 1955-1990 Türkiye Milli Bibliyografyası’na dayanılarak hazırlanmıştır. Bibliyografyanın önemli özelliklerinden biri de  çeşitli üniversitelerde kaleme alınan 146 yüksek lisans ve doktora tezini  içermesidir. Bibliyografyanın kapsadığı kaynaklar 10 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Araştırmacılar ve akademik tezler için konu saptamasında, yeni alanların açılmasında, genel olarak kadın araştırmaları alanının çeşitlenmesinde yol gösterici olması amacıyla hazırlanan bu bibliyografya, araştırmacıların aradığı kaynaklara erişim sağladığı gibi, araştırmacının bilgisi dışında olan kaynakları da bilgisine açacak bir kaynak niteliğindedir.

 

Basım Yılı: 2006
Hazırlayan: Rüveyda Deniz Yalçın

ISBN: 975-05-0392-9
Bibliyografyayı görüntülemek için 
tıklayınız.

“Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi”ne ait bu bibliyografya, Osmanlı Türklerinin basımevini kullanmaya başladıkları 1729 yılından 2002 yılına kadar kadın konusunda Türkiye’de yayımlanan bütün yapıtları içermektedir. 3014 kitabın bibliyografik künyesinin yer aldığı çalışmada, taranan ve izlenen kaynaklar 23 ana konu altında, alfabetik düzende sıralanmıştır. Bibliyografya, kapsadığı dönemler içerisindeki kaynaklara ait veriler aracılığıyla toplumsal değişim ve dönüşümlerin kadın konusunda yapılan çalışmalara yansıması konusunda bilgiler sunmaktadır. Kadın konusunda kaleme alınan yapıtları bir araya getiren bibliyografta, bu konuda çalışma yapan araştırmacılar için temel bir kaynak niteliğindedir.   

 

Basım Yılı: 1993
Hazırlayan: Can Kurultay

ISBN: 975-7580-22-8
Bibliyografyayı görüntülemek için 
tıklayınız.

Alıntı

“Bu kitapçıkta, Cumhuriyet Dönemi sonrası Türk edebiyatının özellikle son otuz yıllık döneminde varlığını güçlü bir biçimde duyuran kadın yazarlar olgusunun bir izdüşümünü yansıtmayı amaçladık.

Edebiyatımızda yetmişli yıllarda çok dikkat çekici bir kadın yazarlar patlaması oldu. Hemen hemen çeyrek yüzyılını tamamlamak üzere olan bu patlama, Türk edebiyatına, özellikle de anlatı edebiyatına, birçok değerli yazar kazandırdı. Edebiyatımızda kadın yazarların, gerçekten kendini empoze eden bu niceliksel ve niteliksel yükseliş grafiğinden bir kesit alırken, tüketici olmak çok güç. Biz elden geldiğince, temsil edici bir tablo oluşturmayı amaçladık. Yakın dönem Türk edebiyatına damgalarını vurmuş yazarların yanı sıra, yazarlık serüvenleri umutla izlenen genç adları da tanıtmak istedik.  (…) Çağdaş Türk edebiyatında belirgin bir feminist anlatı geleneğinden, ya da teknik olarak “kadın edebiyatı” diye adlandırılan söylemden söz etmemiz belki çok yerinde olmayacaktır; ama son otuz yılın Türk edebiyatında dünyaya kadınlık bilinciyle bakan yazarların katkıları çok önemli bir niceliksel ve niteliksel ağırlık taşımaktadır.