Bibliyografyalar

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın tek hedefi kadınlarla ilgili bilgi ve belgeleri toplamak değildir, toplanan bilgi ve belgeleri hazırlanan bibliyografyalar aracılığıyla ulaşılabilir kılmak da önemli bir misyonudur. Bu doğrultuda Vakıf bugüne kadar;

  • İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927)
  • Hanımlar Âlemi’nden Rozaya Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası (1928-1996)
  • Kadın Yazıları: Kadınların Edebiyat Ürünleri, Kadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografyası (1955-1990)
  • Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası (1729-2002) olmak üzere 4 bibliyografya çalışması yayımlamıştır.

Bibliyografyalar

Basım Yılı: 1993

Hazırlayanlar: Zehra Toska, Serpil Çakır, Tülay Gençtürk, Sevim Yılmaz, Selmin Kurç, Gökçen Art, Aynur Demirdirek

Yayın Sponsoru: Şükriye Dikmen, Ge-Pa Basım San. ve Tic. A.Ş.

ISBN: 9789753420235

Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Eski harflerle yayımlanmış Türkçe kadın dergilerini kapsayan bu çalışma, İstanbul kütüphanelerinde bulunan süreli yayınlarla sınırlandırılmıştır. Ancak orijinalleri İstanbul dışındaki kütüphanelerde olmakla beraber, fotokopi yoluyla Vakfın koleksiyonlarına giren bazı dergilerin eksik sayıları da çalışmaya dâhil edilmiştir. 1928 Harf Devrimi’ne gelinceye kadar belirli ölçütlere göre- adında ya da tamamlayıcı adında kadın sözcüğünü kullanmış olması, yayımcılarının ya da yazı kadrosunun büyük ölçüde kadınlardan oluşması gibi- saptayabildiğimiz kadın dergilerinin sayısı 38’dir. Bu dergilerden en eski tarihlisi haftalık olarak çıkan Terakki-i Muhadderat’tır. Derginin ilk sayısı 15 Haziran 1285 [1869] tarihini taşır. Eski harflerle yayımlanmış son kadın dergisi ise Kadın Yolu’dur ve elimizde bulunan son sayısı (30. Sayı), 1 Ağustos 1927 tarihini taşır. Kadın dergileri, kadın tarihine ışık tutmanın yanı sıra içerdiği değişik konularla –edebiyat, musiki, moda, yemek, karikatür, tıp tarihi, şehircilik tarihi – pek çok saha araştırmacısı için de zengin bir malzeme kaynağıdır.

*Bu çalışma, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Metis Yayınları ortak yayını olarak yayımlanmıştır.

Basım Yılı: 1998

Hazırlayan: Aslı Davaz-Mardin

Yayın Sponsoru: Heinrich Böll Vakfı

ISBN: 9789757306344

Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu bibliyografya, 1928 Harf Devrimi’nden başlayarak 1996 yılına kadar çıkmış, kadınlarla ilgili yeni harflerle basılmış 195 süreli yayının bibliyografik künyelerini, koleksiyon kayıtlarını ve çıkış yazılarını içeren bir rehberdir. Amacı, 1928-1996 yılları arasında, kadın okur kitlesine yönelen gazete, dergi ve bültenlerin bir panoramasının ortaya çıkmasına yardımcı olmak, bu alanda çalışmak isteyenlere bir altyapı hazırlamak ve bir rehber sağlamaktır. Ayrıca, bir yandan geçmişin izini sürerken, hızla geçmişe ait belgelere dönüşen bugünün belgelerini de gözden kaçırmamak, toplumsal ve ideolojik bir ürün olarak kadın dergilerinin kendi dillerini okumak ve evrimini takip etmek (“Süreli Yayınların Kendi Dilleriyle Kadına Bakış Açılarının Gelişimi” bkz. s. 52) ve bibliyografyaların, özellikle yaşadığımız bilgi çağında, özel konulu araştırmalar için oluşturduğu faydaları bir kez daha ortaya koymak amaçlarını taşır. Çalışma İstanbul, Ankara ve İzmir kütüphanelerinin koleksiyonlarıyla sınırlı tutulduğu için ülke çapında hazırlanacak bir rehberin ilk adımı sayılabilir.

*Bu kitap, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın ortak yayını olarak yayımlanmıştır.

Basım Yılı: 2000

Hazırlayan: Baha Bal

Yayın Sponsoru: T.C. Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Heinrich Böll Vakfı

ISBN: 975-7306-55-X

Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu yayın, 1955-1990 Türkiye Milli Bibliyografyası’na dayanılarak hazırlandı. Milli Bibliyografya’nın 1991’de çıkan ilk dört sayısındaki bilgiler de bu çalışmaya dâhil edildi. Bibliyografya, kadınların edebiyat ürünleri, kadınlarla ilgili yazılar ve tezler olmak üzere 5631 bibliyografik tanım içermektedir. Önemli özelliklerinden biri de Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin yüksek lisans ve doktora programlarında hazırlanmış 146 tez çalışması içermesidir. Bu tezlerin büyük çoğunluğu yayımlanmamış olduğundan, ulaşılması güç olan bilgi, araştırmacının erişimine sunulmuştur. Bibliyografyada bir araya getirilen kaynaklar 18 ana başlık altında sınıflandırılmıştır: Genel başvuru eserleri, Edebiyat ürünleri (tez hariç), Genel olarak edebiyat üzerine ya da tek tek yazarlar üzerine yazılanlar, Kültür, Sanat ve kadın, Tarihsel gelişim, Hukuk, Eğitim, Dinsel inançlar ve kadın, Politika ve kamu yönetimi, Çalışma yaşamı ve ekonomi, Sağlık, Cinsellik ve aile, Günlük yaşam, Kadın hareketleri (tez hariç), Kadın ve spor (tez hariç), Erkekler (tez hariç), Pornografi (tez hariç).

Araştırmacılar ve akademik tezler için konu saptamasında, yeni alanların açılmasında ve genel olarak kadın araştırmaları alanının çeşitlenmesinde yol gösterici olması amacıyla hazırlanan bu bibliyografya, araştırmacıların aradığı kaynaklara erişim sağladığı gibi, araştırmacının bilgisi dışında olan kaynakları da bilgisine açacak bir kaynak niteliği taşımaktadır.

*Bu kitap, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın ortak yayını olarak yayımlanmıştır.

Basım Yılı: 2006

Hazırlayan: Rüveyda Deniz Yalçın

Yayın Sponsoru: T.C. Kültür Bakanlığı

ISBN: 975-05-0392-9

Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: “Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi”ne ait bu bibliyografya, Osmanlı Türklerinin basımevini kullanmaya başladıkları 1729 yılından 2002 yılına kadar kadın konusunda Türkiye’de yayımlanan yapıtları içermektedir ve konuyla ilgili daha önce yayımlanmış bibliyografik kaynakları temel alarak hazırlanmıştır: Müjgan Cunbur, Türk Kadın Yazarlarının Eserleri “Bibliyografya”; Neriman Duranoğlu, Türkiye’de Kadınlar Hakkında Yayınlanmış Eserler “Bibliyografya”; Jale Baysal, Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar; Mehmet Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu; Munise Aren, Türk Toplumunda Kadın Bibliyografyası; Baha Bal, Kadın Yazıları; Türkiye Bibliyografyası; yayınevlerinin kitap katalogları, Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinin kitap ekleri.

Uzun bir araştırma ve çalışma sürecinin ardından bir araya getirilen 3014 kitabın bibliyografik künyesi, 23 ana konu altında ve alfabetik düzende sıralanmıştır: Genel konular, Tarihsel gelişim, Hukuk, Eğitim, Teoloji ve kadın, Politika ve kamu yönetimi, Çalışma yaşamı ve ekonomi, Kültür ve iletişim bilimleri, Sağlık ve psikoloji, Cinsellik, Aile-Aile yaşamı-Aile kuramı, Evlilik-Evlilik ilişkileri, Şiddet kavramı ve kadına yönelik şiddet, Sanat ve kadın, Sosyal yaşamda ve gündelik hayatta kadın, Feminizm, Kadın hareketi, Ülkeleri göre kadınların durumu, Konferans-Kongre-Seminer-Sempozyum, Kadın ve spor, Bilim ve kadın, Felsefe ve kadın, Erkekler.

Bibliyografya, kapsadığı dönemlere ait eserler aracılığıyla, toplumsal değişim ve dönüşümlerin, kadın konusunda yapılan çalışmalara nasıl yansıdığını izleyebilmek açısından veriler sunmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, kadın tarihi alanında araştırma yapanlar açısından temel bir kaynak niteliği taşımaktadır.

*Bu kitap, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve İletişim Yayınları ortak yayını olarak yayımlanmıştır.