100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023) Uluslararası Sempozyum / 27-29 Ekim 2023

100. YILINDA

CUMHURİYET’İN KADINLARI/

“KADINLARIN CUMHURİYETİ”

(1923-2023)

27-29 Ekim 2023

 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile Beykoz Üniversitesi, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenleyecektir. Araştırmacılar ve katılımcılar bildiri özetleri ile web sayfasından başvuru yapabileceklerdir.

*Sempozyum web sayfası bilgileri Haziran 2022 tarihinde duyurulacaktır. Çağrı metni aşağıdadır. Sempozyum koşullara bağlı olarak çevrimiçi ve/ veya yüz yüze yapılacaktır; dili Türkçe ve İngilizcedir.

Günümüzde Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim, dinamik bir karakter ve çeşitlilik göstermektedir. Bu sempozyum, bu birikimin gücüyle, kadınlara Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektifleri içeren bir muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedeflemektedir. Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak; Cumhuriyet’in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakacağız. Uluslararası katılıma da açık olan bu sempozyumu, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân olarak görüyoruz. 100. yılında Cumhuriyeti konuşacağımız sempozyuma, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden genç araştırmacıların katılımını bekliyoruz. Sempozyum katılımcılarının bildiri önerilerinin daha önce bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması beklenmektedir. Sizleri, Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkıları, kazanımları, güçlenmeleri ve başarıları yanı sıra verdikleri mücadeleler, karşılaştıkları engeller, hak ve eşitlik konusundaki talepleri, önerileri, çözümleri, isyanları ile umutlarını dile getirmeye davet ediyoruz.

SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI

 1. Cumhuriyet’in Kadın Kuşakları (1923-1950)
 2. Cumhuriyet’te Çocuklar ve Çocukluk
 3. Cumhuriyet’te İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Alanına Kadınlar Açısından Bakmak
 4. Cinsiyet, Cinsellik, Cinsel Kimlik ve Yönelim
 5. Eğitim ve Meslek Hayatında Kadınlar
 6. Felsefe, Edebiyat ve Kadın
 7. Feminist Alternatif Medya: Feminist Politikanın Araç ve Olanakları
 8. Kadın Tarihi, Feminizm ve Arşivcilik
 9. Kadın ve Hukuk
 10. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Yayıncılığı
 11. Küreselleşme, Göç, Çevre Sorunları ve Kadınlar
 12. Medya, Sanat ve Görsel Temsil Açısından Kadınlar
 13. Siyasal Katılım ve Karşıt Kamusal Alanlarda Kadınlar
 14. Taşrada ve Kentlerde Değişen Gündelik Hayat ve Kadın Hayatları
 15. Türkiye’de Kadın Emeği
 16. Türkiye’de Kadın Hareketinin Tarihi Birikimi: Osmanlı Kadın Hareketinden Dijital Feminist Harekete
 17. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının Dünü-Bugünü
 18. Yeniden Üretim, Cinsiyet, Cinsellik ve Ataerkillik Kıskacında Kadınlar

 

 

***

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

ON THE CENTENARY OF THE TURKISH REPUBLIC

WOMEN OF THE REPUBLIC- “THE REPUBLIC OF WOMEN”

(1923-2023)

27th-29th October 2023

 

The International Symposium on the Centenary of the Turkish Republic: Women of the Republic – “The Republic of Women” organized by the Women’s Library and Information Center Foundation and The University of Beykoz, will take place in 27-29 October 2023 and will accept applications and abstracts via the symposium website.

*The information about the website will be announced in June 2022. The Symposium will take place in person and/or in virtual space according to the conditions due to the COVID -19 pandemic and the facilities at hand. The symposium papers can be presented in Turkish or in English.

The gender and women’s studies in Turkey are based on a rich theoretical background and present a dynamic character and plurality. Based on this accumulated knowledge, this symposium aims to create space for women to make an assessment of the Republic, taking both the current and the historical perspectives into account. With the instruments and critical approach provided by the gender and women’s studies, we will elaborate on the historical, social, cultural, economic, political, religious and artistic contexts in interaction with each other and look at the gains and the lines of tension created by the Republic. We see this symposium, which will also be open to international participation, as a valuable opportunity for women to read and re-assess their historical and social experiences during the different periods of the Republic. We encourage young participants from various disciplines to take part in this symposium, where we will speak about the Turkish Republic at its centenary, with new and original studies that will further diversify the rich research background in the field of gender and women’s studies. We expect the participants to give paper proposals that have not been presented in other scientific meetings or published elsewhere.We invite you to recount women’s contribution to the social transformation in the Republican period; their gains, empowerment and success stories besides the struggles they have fought, the obstacles they have faced, i.e. their demands, their solutions for women’s rights and equality; and also express their protests, hopes and wishes.

MAIN THEMES OF THE SYMPOSIUM

 1. The Women Generations of the Republic (1923-1950)
 2. Children and Childhood in the Republic
 3. Freedom of Belief and Thought in the Republic From Women’s Viewpoint
 4. Gender, Sexuality, Sexual Identity and Sexual Orientation
 5. Women in Education and Professional Life
 6. Philosophy, Literature and Women
 7. Feminist Alternative Media: The Instruments and Possibilities of Feminist Politics
 8. Women’s History, Feminism and Archiving
 9. Women and Law
 10. Women and Publishing in Gender Studies
 11. Globalization, Migration, Environmental Problems and Women
 12. Women in Media, Art and Visual Representation
 13. Political Participation and Women in Counter Public Space
 14. Everyday Life and Women’s Lives in The Provincial Towns and Cities in Turkey
 15. Women’s Labor in Turkey
 16. The Historical Background of Women’s Movement in Turkey: From Ottoman Women’s Movement to Digital Feminism
 17. The History and Current State of the Gender And Women’s Studies
 18. Reproduction, Gender, Sexuality and Women Within the Patriarchal Clamp

 

Sempozyum çağrı metnini buradan indirebilirsiniz.